برمیگردم

درخواست حذف این مطلب

با خودم خیلی کلنجار رفتم

با خودم خیلی کلنجار میرم

هرکاری میکنم تو ذهنم نمیگنجه بخوام این رشته هایی ک میزنم رو تا ا آادامه بدم

احتمال اینکه دوباره واس کنکور99برگردم روز ب روز داره زیاد میشه

رفتم دنبال کتابای نظام جدید

سخت نیستن میشه خوند

فقط یک سال باید ب خودم مهلت بدم تا دوباره خودم پیدا کنم و بجنگم واس چیزی ک دوست دارم

مینویسم که یادم بمونه من ی کار نا تموم دارم

میدونم که کلی زمان میگذره و سنم بیشتر میشه

ولی واقعا ناارومم نمیتونم ب این نا ارومی ادامه بدم فقط این یک سال ب چشم ی استراحت نگا میکنم تا ذهن و روحم اروم شه

باید برسم ب چیزی ک میخوام